News & Lifestyle

News & Lifestyle

Home / News & Lifestyle / Coconut Oil

Our Blog

News & Lifestyle

มะพร้าวสดจากใต้

จากมะพร้าวสด ส่งตรงสู่โรงงานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น TROPICANA

TROPICANA ได้เลือกใช้มะพร้าวสดจากลุ่มน้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มะพร้าวที่ได้เป็นมะพร้าวกะทิที่ลูกใหญ่ มีกรดไขมันที่สูง ไม่ใช้สารเคมีในการปลูก ได้รับการรับรองออร์แกนิค นานาประเทศไม่ว่าจะเป็น จากประเทศสหรัฐ อเมริกา ยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี ทำให้ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น…
มะพร้าวสดจากใต้

จากมะพร้าวสด ส่งตรงสู่โรงงานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น TROPICANA

TROPICANA ได้เลือกใช้มะพร้าวสดจากลุ่มน้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มะพร้าวที่ได้เป็นมะพร้าวกะทิที่ลูกใหญ่ มีกรดไขมันที่สูง ไม่ใช้สารเคมีในการปลูก ได้รับการรับรองออร์แกนิค นานาประเทศไม่ว่าจะเป็น จากประเทศสหรัฐ อเมริกา ยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี ทำให้ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น…
LINE LOGO SVG