Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้
– บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
– ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
• กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป
• กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center
– ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้
• กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ
• กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
• รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon
• กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี
– บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และต้องทำการคืนเงินเท่านั้น เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้
• กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด (เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิตฯ)
• กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง
• กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LINE LOGO SVG