รายละเอียด
1. ช่วยหัวหน้าบันทึกข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
2. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และตรวจเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์
3. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขตามรายการแจ้งซ่อม
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ปวช. ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านช่างและการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1 ปี
4. มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
5. สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
6. มีทัศนะคติที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ
– โบนัสประจำปี
– ประเมินปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
– มีสิทธิ์สมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่ออายุงาน 1 ปีขึ้นไป
– อาหารกลางวันพนักงาน
– ส่วนลดสินค้าบริษัท
– งานเลี้ยงและสัมนาท่องเที่ยวประจำปี

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
LINE LOGO SVG