รายละเอียด
1. สร้างยอดขายและกำไรตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
2. เจรจาการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
3. สรุป และรายงานผลการขาย เพื่อนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
4. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
5. เข้าพบลูกค้าตามตาราง และรายงานให้หัวหน้าทีมขายรับทราบ
6. นำเสนอสินค้าใหม่ ดูแล ประสานงาน กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
7. หาลูกค้ารายใหม่ๆ และนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ในการขายสินค้า
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านการขาย 3 – 5 ปี
4. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการขายและช่องทางการจัดจำหน่าย
5. มีทักษะการเจรจาต่อรอง การนำเสนองาน
6. มี Service mind ที่ดี รักในงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. มีทัศนะคติที่ดี ซื่อสัตย์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
8. มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และทำงานเป็นทีม
9. มีความน่าเชื่อถือ มั่นใจในตัวเอง
10. การประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
11. ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
12. มีวินัย ขยัน และอดทน

สวัสดิการ
– โบนัสประจำปี
– ประเมินปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
– มีสิทธิ์สมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่ออายุงาน 1 ปีขึ้นไป
– อาหารกลางวันพนักงาน
– ส่วนลดสินค้าบริษัท
– งานเลี้ยงและสัมนาท่องเที่ยวประจำปีApply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
LINE LOGO SVG