รายละเอียด
1. วางแผนการผลิต และรับ Order จากฝ่ายขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ตรวจสอบวัตถุดิบ , องค์ประกอบ , กำลังการผลิตและความพร้อมในการผลิต
3. จัดทำแผนการผลิต ติดตามผลการผลิตประจำวัน และตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือในคลังสินค้าให้มีเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าทันต่อความต้องการของลูกค้า
5. เสนอแผนการผลิตต่อผู้จัดการโรงงาน แจกจ่ายแผนการผลิตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำสรุปรายงานผลการวางแผน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สถิติ วิศวอุตสาหการ เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การวางแผนผลิต การผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องสำอาง อย่างน้อย 2 ปี
4. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการควบคุมการผลิตอาหารหรือ เครื่องสำอาง
5. กล้าตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
6. สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
7. มีทัศนะคติที่ดี ซื่อสัตย์ อดทน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ
– โบนัสประจำปี
– ประเมินปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
– มีสิทธิ์สมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่ออายุงาน 1 ปีขึ้นไป
– อาหารกลางวันพนักงาน
– ส่วนลดสินค้าบริษัท
– งานเลี้ยงและสัมนาท่องเที่ยวประจำปี

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
LINE LOGO SVG